උත්පත්ති පරිච්ඡේදය 1

බයිබල් අනුවාදය
පොත
පරිච්ඡේදය
1‍‍‍‍‍‍‍ප‍ටන්ගැන්මෙහිදී දෙවියන්වහන්සේ අහසත් (ස්වර්ගත්) පොළොවත් මැවූසේක.
2පොළොව වනාහි පාළුව හිස්ව තිබුණාය; ගැඹුර පිට අන්ධකාරය විය. දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය ජල මතුයෙහි හැසිරෙමින් සිටිසේක.
3දෙවියන්වහන්සේ: එළිය වේවයි කීසේක; එවිට එළිය විය.
4එළිය යහපත් බව දෙවියන්වහන්සේ දුටු සේක. දෙවියන්වහන්සේ අන්ධකාරයෙන් එළිය වෙන්කොට
5එළියට දවාලය කියාද අන්ධකාරයට රාත‍්‍රිය‍ය කියාද නම් තැබූසේක. සවස විය, උදය විය, ඒ එක දවසක්ය.
6දෙවියන්වහන්සේ: ජල මධ්‍යයෙහි අවකාශයක් වේවා, එය කරණකොටගෙන ජලය ජලයෙන් වෙන්වේවයි කීසේක.
7දෙවියන්වහන්සේ අවකාශය සාදා අවකාශයට උඩින් තිබුණු ජලයෙන් අවකාශයට යටින් තිබුණු ජලය වෙන්කළසේක;
8ඒ එසේ විය. දෙවියන්වහන්සේ අවකාශයට අහසය කියා නම් තැබූසේක. සවස විය, උදය විය,ඒ දෙවෙනි දවසක්ය.
9දෙවියන්වහන්සේ: අහසට යටින් තිබෙන ජලය එක් තැනකට රැස්වේවා, වියළි බිම පෙනේවයි කීසේක. ඒ එසේ විය.
10දෙවියන්වහන්සේ: වියළි බිමට පොළොවය කියාද රැස්වූ ජලයට මුහුදය කියාද නම් තැබූසේක. දෙවියන්වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක.
11දෙවියන්වහන්සේ: පොළොව වනාහි තෘණද බීජ උපදවන පලාද ඒ ඒ වර්ග ලෙස ඵල දරන බීජ සහිත ඵල වෘක්ෂද පොළොව පිට හටගන්වාවයි කීසේක.
12ඒ එසේවිය. තෘණද ඒ ඒ වර්ග ලෙස බීජ උපදවන පලාද ඒ ඒ වර්ග ලෙස බීජ සහිත ඵල දරන වෘක්ෂද පොළොවෙන් හට ගත්තේය. දෙවියන්වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක.
13සවස විය, උදය විය, ඒ තුන්වෙනි දවසක්ය.
14දෙවියන්වහන්සේ: රාත‍්‍රියෙන් දවාල වෙන්කිරීමට අහස්තලයෙහි ආලෝකයෝ වෙත්වා, ඒවා ලකුණු පිණිසද ඍතු පිණිසද දවස් පිණිසද අවුරුදු පිණිසද වෙත්වා,
15පොළොවට එළිය දීමට ඒවා අහස්තලයෙහි ආලෝකයන් පිණිස වෙත්වයි කීසේක. ඒ එසේ විය.
16දෙවියන්වහන්සේ මහත් ආලෝක දෙක සෑදුසේක; වඩා මහත් ආලෝකය දිවාභාගය කෙරෙහි අධිපතිකම් කරන පිණිසය, කුඩා ආලෝකය රාත්‍රි භාගය කෙරෙහි අධිපතිකම් කරන පිණිසය. උන්වහන්සේ තාරකාද සෑදුසේක.
17පොළොවට එළිය දෙන පිණිසත් දවාල කෙරෙහිද රාත‍්‍රිය කෙරෙහිද අධිපතිකම් කරන පිණිසත්
18අන්ධකාරයෙන් එළිය වෙන්කරන පිණිසත් දෙවියන්වහන්සේ ඒවා අහස් තලයෙහි තැබූසේක. දෙවියන්වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක.
19සවස විය, උදය විය, ඒ සතරවෙනි දවසක්ය.
20දෙවියන්වහන්සේ: ජලය වනාහි එහි හැසිරෙන ජීවමාන සත්වයන්ගෙන් බොහෝ කොට හටගන්වාවා, පක්ෂිහු පොළොවට උඩින් ආකාශ කුක්ෂියෙහි පියාසර කෙරෙත්වයි කීසේක.
21තවද දෙවියන්වහන්සේ ඉතා මහත් ජලචර සත්වයන්ද ඒ ඒ වර්ග ලෙස ජලයෙහි බොහෝ සෙයින් හටගත්තාවූ එහි හැසිරෙන පණ ඇති සියලු සත්වයන්ද ඒ ඒ වර්ග ලෙස පියාපත් ඇති සියලු පක්ෂීන්ද මැවූසේක. දෙවියන්වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක.
22දෙවියන්වහන්සේ උන්ට ආශීර්වාදකොට: තොපි සඵලව බෝවෙමින් මු‍හුදු ජලය පුරා පැතිර සිටිව්, පක්ෂීහුද පොළොවෙහි බෝ වෙත්වයි කීසේක.
23සවස විය, උදය විය, ඒ පස්වෙනි දවසක්ය.
24දෙවියන්වහන්සේ : පොළොව වනාහි ඒ ඒ වර්ග ලෙස තිරිසනුන්ද බඩගා යන ජාතීන්ද පොළොවේ මෘගයන්ද යන ජීවමාන සත්වයන් ඒ ඒ වර්ග ලෙස හට ගන්වාවයි කීසේක. ඒ එසේ විය.
25දෙවියන්වහන්සේ ඒ ඒ වර්ග ලෙස පොළොවේ මෘගයන්ද ඒ ඒ වර්ග ලෙස සිව්පාවුන්ද ඒ ඒ වර්ග ලෙස භූමියෙහි බඩගායන සියලු සතුන්ද සෑදූසේක. දෙවියන්වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක.
26තවද දෙවියන්වහන්සේ : අපගේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වය ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදම්හ; ඔව්හු මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද තිරිසනුන් කෙරෙහිද මුළු පොළොව කෙරෙහිද පොළොව පිට බඩගා යන සියල්ලන් කෙරෙහිද ආණ්ඩුකෙරෙත්වයි කීසේක.
27දෙවියන්වහන්සේ තමන් ස්වරූපයෙන් මනුෂ්‍යයා මැවුසේක, දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් ඔහු මැවූසේක; පුරුෂයාද ස්ත‍්‍රියද කොට ඔවුන් මැවූසේක.
28දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට ආශීර්වාදකළසේක; දෙවියන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක්: නුඹලා බෝවී වැඩිවෙමින් පොළොව පූර්ණකොට ඒක යටත්කරගනිව්; මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද පොළොව පිට හැසිරෙන සියලු සතුන් කෙරෙහිද අධිපතිකම් කරව්යයි කීසේක.
29තවද දෙවියන්වහන්සේ: බලව, මුළු පොළෝතලයෙහි ඇති බීජ දරන සියලු පලාද බීජ දරන ඵල අති සියලු වෘක්ෂයන්ද නුඹලාට දුනිමි; එය නුඹලාට ආහාර පිණිස වන්නේය.
30පොළොවේ සියලු මෘගයන්ටත් ආකාශයේ සියලු පක්ෂීන්ටත් පෙළොව පිට බඩගා යන පණ ඇති සියලු සතුන්ටත් ආහාර පිණිස සියලු නිල් පලා දුනිමියි කීසේක. ඒ එසේ විය.
31දෙවියන්වහන්සේ තමන් සෑදු සියල්ලම දුටුසේක, බලව ඒ ඉතා යහපත්ව තිබුණේය. සවස විය, උදය විය, ඒ සවෙනි දවසක්ය.